Hazai anyakönyvezés

Magyarország Norvégiai Nagykövetségének konzuli tájékoztatója alapján

Az anyakönyvezés minden esetben a magyar állampolgár saját kérésére történik. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, vagy a nagykövetségen személyesen kell benyújtani. A hazai anyakönyvezési feladatokat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóságának Hazai Anyakönyvi Osztálya látja el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Magyarországon az anyakönyvi szabályok szerint csupán két utónév anyakönyveztetése lehetséges!

A magyarországi anyakönyvezésre vonatkozó szabályokat az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet szabályozza. További hasznos információk találhatók a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján: http://www.bevandorlas.hu/ugyintezes_eljarasrend.php?id=120

Az ügyintézés több hónapot is igénybe vehet. Ezt sajnos nem áll módunkban lerövidíteni, ezért szíves türelmét kérjük.

A konzuli díjak és illetékek befizethetők banki átutalással a Konzuli Hivatal bankszámlájára (NORDEA 60420627486), vagy készpénzben a Konzuli Hivatalban.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mivel minden ügy egyedi, a végösszeg több díjtételt is tartalmazhat. Figyelembe kell venni az esetlegesen kapcsolódó anyakönyvezést, valamint a másolat és egyéb hitelesítés díját is. A befizetendő illetékek és díjak pontos összegének megállapítása ezért csak a kérelem benyújtásakor lehetséges!

Tekintettel arra, hogy a konzuli díjak és illetékek NOK-ban megállapított összege az aktuális árfolyam fényében havonta változik, kérjük, hogy a fizetendő pontos összeg felől érdeklődjön a nagykövetség Konzuli Hivatalánál.

I. Születés magyarországi anyakönyvezése

A magyar állampolgár gyermeke a születésével a törvény erejénél fogva, automatikusan magyar állampolgár lesz, függetlenül a születési helytől. Akár az apa, akár az anya után „örökölhető” a magyar állampolgárság. A külföldön született gyermekek azonban csak azt követően élhetnek állampolgársági jogaikkal és kötelezettségeikkel, miután születésüket Magyarországon is anyakönyvezték. E nélkül pl. útlevélkérelem benyújtására sincs lehetőség.

Születés anyakönyvezésére irányuló kérelem mellékletei:

– Kitöltött, mindkét szülő által a konzul előtt aláírt adatlap (letölthető innen A iratminta );

– A gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata (Norvégiában: fødselsattest) apostille bélyegzővel és magyar nyelvű hiteles fordítással ellátva. Apostille-hitelesítés a lakóhely szerinti Fylkesmann hivatalában kérhető. Hiteles magyar nyelvű fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), vagy a konzul által készített fordítás fogadható el. Konzuli Hivatalunk csak a többnyelvű norvég születési anyakönyvi kivonatról tud hiteles fordítást készíteni. Javasoljuk ezért, hogy a norvég kiállító hatóságtól (adóhivatal/skattekontoret) a többnyelvű norvég születési anyakönyvi kivonat kiállítását is kérjék. Az anyakönyvezési kérelemhez csatolt eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonatot a Hazai Anyakönyvi Osztály nem küldi vissza!

– A magyar állampolgár szülők magyar állampolgárságát igazoló okirata (ez lehet: érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);

Annak a magyar állampolgár szülőnek, akinek nincs magyar állampolgárságot igazoló okirata – a születés anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg – kérelmeznie kell magyar állampolgársága igazolását is;

– Külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél, állampolgársági bizonyítvány);

– Ha a szülők házasságban élnek, és házasságukat Magyarországon kötötték, vagy ott anyakönyveztették, a magyar házassági anyakönyvi kivonatuk;

– Ha a szülők házasságban élnek, de házasságukat külföldön kötötték, és Magyarországon nem anyakönyveztették – a születés anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg – kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését;

– Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, az apai elismerésről a konzul jegyzőkönyvet vesz fel – mindkét szülő, továbbá a 14. életévét betöltött gyermek jelenlétében.

– Ha a szülők a gyermek születésekor nem éltek házasságban, és az apaság nem apai elismerő nyilatkozaton alapul, az apaságot megállapító bírósági ítélet. Ha nem magyar bíróság hozta, úgy az apostille bélyegzővel ellátott ítélet hiteles magyar fordítása is szükséges;

Konzuli díj és illeték (banki átutalással a nagykövetség bankszámlájára, vagy készpénzben).

II. Házasság magyarországi anyakönyvezése

Házasság anyakönyvezésére irányuló kérelem mellékletei:

– Kitöltött, mindkét házastárs által a konzul előtt aláírt adatlap (letölthető innen B iratminta );

– Az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (Norvégiában: vigselsattest) apostille bélyegzővel és magyar nyelvű hiteles fordítással ellátva. Apostille-hitelesítés a lakóhely szerinti Fylkesmann hivatalában kérhető. Hiteles magyar nyelvű fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), vagy a konzul által készített fordítás fogadható el. Konzuli Hivatalunk csak a többnyelvű, vagy angol nyelvű norvég házassági anyakönyvi kivonatról tud hiteles fordítást készíteni. Javasoljuk ezért, hogy a norvég kiállító hatóságtól (adóhivatal/skattekontoret) lehetőség szerint a többnyelvű norvég házassági anyakönyvi kivonat kiállítását is kérjék. Az anyakönyvezési kérelemhez csatolt eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatot a Hazai Anyakönyvi Osztály nem küldi vissza!

– A magyar házastárs eredeti születési anyakönyvi kivonata;

– A magyar állampolgár házastárs(ak)nak a magyar állampolgárságát igazoló okirata (ez lehet: érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);

– Annak a magyar házastársnak, akinek nincs magyar állampolgárságot igazoló okirata – a házassági anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg – kérelmeznie kell magyar állampolgársága igazolását is;

– Külföldi állampolgárságú házastárs állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél, állampolgársági bizonyítvány);

– Ha az egyik, vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:

magyar bíróság ítélete bontotta fel: a jogerős ítélet, vagy az a magyar házassági anyakönyvi kivonat, amelynek „megjegyzések” rovatában a házasság felbontása be van jegyezve,

a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg: a magyar halotti anyakönyvi kivonat,

külföldi bíróság ítélete bontotta fel:

a.) a magyar állampolgár házastárs esetében a válás magyarországi anyakönyvi bejegyzését kell kérni,

b.) a nem magyar állampolgár házastárs esetén a házasságot felbontó jogerős külföldi bírói ítélet apostille bélyegzővel ellátva, hiteles magyar fordítással,

a korábbi házastárs külföldön történt, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg:

a) ha az elhunyt magyar állampolgár volt, halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni,

b) ha az elhunyt nem magyar állampolgár volt, a külföldi halotti anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással.

Konzuli díj és illeték (banki átutalással a nagykövetség bankszámlájára, vagy készpénzben).

III. Válás magyarországi anyakönyvezése

Válás anyakönyvezésére irányuló kérelem mellékletei:

– kitöltött, a konzul előtt aláírt adatlap (letölthető innen C iratminta );

eredeti, jogerős házasságot felbontó ítélet apostille bélyegzővel ellátva, és annak magyar nyelvű hiteles fordítása. Hiteles magyar nyelvű fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), vagy a konzul által készített fordítás fogadható el. Konzuli Hivatalunk csak a többnyelvű, vagy angol nyelvű norvég iratokról tud hiteles fordítást készíteni.

– a magyar házassági anyakönyvi kivonat (fénymásolatban);

– a magyar állampolgár volt házastárs(ak)nak a magyar állampolgárságát igazoló okirata (ez lehet: érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);

– Annak a magyar állampolgár volt házastársnak, akinek nincs magyar állampolgárságot igazoló okirata – a házassági anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg – kérelmeznie kell magyar állampolgársága igazolását is;

– Külföldi állampolgárságú volt házastárs állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél, állampolgársági bizonyítvány);

Konzuli díj és illeték (banki átutalással a nagykövetség bankszámlájára, vagy készpénzben).

IV. Elhalálozás magyarországi anyakönyvezése

Elhalálozás anyakönyvezésére irányuló kérelem mellékletei:

– kitöltött, a konzul előtt aláírt adatlap (letölthető innen D iratminta );

– főszabályként: az elhunyt eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonata apostille bélyegzővel ellátva, annak magyar nyelvű hiteles fordítása. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy Norvégiában nem állítanak ki a magyarhoz hasonló halotti anyakönyvi kivonatot. Javasoljuk ezért, hogy a kérelemhez mellékletként a norvég korházi halotti igazolást, a norvég rendőrség igazolását és a norvég hagyatéki bíróság végzését csatolják.

Apostille-hitelesítés a lakóhely szerinti Fylkesmann hivatalában kérhető a norvég okiratokra. Hiteles magyar nyelvű fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), vagy a konzul által készített fordítás fogadható el. Konzuli Hivatalunk csak a többnyelvű, vagy angol nyelvű norvég iratokról tud hiteles fordítást készíteni.

– az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirata (ez lehet: a halál időpontjában érvényes magyar útlevél, vagy magyar személyi igazolvány). Ha ilyen nincs, az anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezni kell az elhunyt magyar állampolgárságának igazolását is;

Konzuli díj és illeték (banki átutalással a nagykövetség bankszámlájára, vagy készpénzben).

V. Magyar anyakönyvi kivonat beszerzése Magyarországról

Amennyiben nem rendelkezik magyar születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonattal azokat a Konzuli Hivatal útján is megkérheti. Az anyakönyvi kivonat beszerzése illetékköteles.

VI. Magyar állampolgár házasságkötése külföldön, a házassági tanúsítvány

A magyar külképviseleteken házasság nem köthető. Amennyiben magyar állampolgár, (vagy Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan vagy menekült jogállású személy) külföldön kíván házasságot kötni – ha a tervezett házasságkötés helye szerinti külföldi hatóság azt kéria lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél kérheti a házasságkötési tanúsítvány kiállítását.A tanúsítványt az illetékes megyei/fővárosi közigazgatási hivatal állítja ki. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyar házasságkötési tanúsítványra a külföldi hatóság apostille-hitelesítést követelhet meg. Apostille-hitelesítés a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának Konzuli Főosztályán kérhető ügyfélfogadási időben.

Amennyiben a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van – tehát nem minősül Magyarországon élő magyar állampolgárnak -, a tanúsítványt az illetékes magyar konzuli tisztviselő állítja ki. A magyar népesség-nyilvántartásban aktívként szereplő személy esetén a konzul nem jogosult tanúsítvány kiadására, azt az érintett személynek az illetékes hazai hatóságtól kell kérnie!

A tanúsítvány nem minősül házasságkötési engedélynek, az adott személy házasságképességét tanúsítja a személyes joga, a magyar jog alapján. Ha a külföldi jog azt nem írja elő, a magyar állampolgár tanúsítvány nélkül is köthet házasságot külföldön, ez a tény a házasság érvényességét nem érinti.

A tanúsítvány kiállítása iránti kérelemhez csatolni kell a nem magyar állampolgár házasulónak az illetékes külföldi hatóság (különösen: közjegyző, anyakönyvvezető) vagy az eljáró magyar anyakönyvvezető előtt tett és hitelesített nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a tervezett házasságának legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya.

A tanúsítványban szereplő adatokat a kérelem benyújtásakor okirattal kell igazolni!

A tanúsítvány kiadásához a házasulandók személyes és együttes megjelenése szükséges, mivel a személyazonosságot és az esetleges házassági akadályokat vizsgálni kell.

Házassági tanúsítvány iránti kérelem mellékletei:

  • adatfelvételi ív kitöltése (kérelmezők aláírásának konzuli hitelesítése);
  • nyilatkozat kitöltése (kérelmezők aláírásának konzuli hitelesítése);
  • adatok igazolására szolgáló okiratok eredeti példányai vagy hiteles másolatai:

a.) magyar állampolgár esetében:

  • magyar születési anyakönyvi kivonat,
  • családi állapot igazolására: magyar házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonatban a házastárs halálát igazoló bejegyzés, esetleg jogerős holttá nyilvánító végzés,
  • magyar útlevél,
  • a norvégiai tartózkodás regisztrációja (pl. tartózkodási engedély, rendőrségi igazolás, lakcímbejelentés stb.)

b.) külföldi állampolgár esetében:

  • születési anyakönyvi kivonat apostille bélyegzővel ellátva,
  • családi állapot igazolása (ha az anyakönyvi kivonata nem tartalmazza),
  • útlevél.

A tanúsítvány illetékköteles és a kiállítástól számított 6 hónapig érvényes!

VII. Külföldi állampolgár házasságkötése Magyarországon

Külföldi állampolgár(ok) is köthetnek házasságot Magyarországon. A házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására a tervezett házasságkötés helye szerinti polgármesteri hivatal anyakönyvi hivatala az illetékes. Amennyiben Ön magyar állampolgár és külföldi állampolgárral kíván házasságot kötni Magyarországon, javasoljuk, hogy a házasságkötés rendjéről, feltételeiről a hazai anyakönyvvezetőnél kérjen tájékoztatást. Az eljárás során a személyes megjelenés és a személyazonosság és az állampolgárság igazolása mellett várhatóan a következő iratokat kell becsatolni: születési anyakönyvi kivonatok, a nem magyar állampolgárságú félnek az illetékes hazai hatósága által kiállított házasságkötési tanúsítványát, családi állapotot igazoló okiratát, lakóhelyet igazoló okiratát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külföldi iratokat főszabályként apostille-hitelesítéssel és hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.